Stichting Joop en Jaap

stichtingjoopenjaap

Bij Stichting Joop&Jaap kunnen geen aanvragen worden gedaan. Deze worden niet in behandeling genomen en niet beantwoord.

image001.jpg wordt weergegeven

Bestuur

Hans Kesting, voorzitter

Geerte Wachter, secretaris

Pieter Broertjes, penningmeester

De Stichting is opgericht op 26 april 2013.

Het bestuur vergadert tenminste één keer per jaar en verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd.

RSIN nr

852814070

Doelstelling

Het steunen van culturele en humanitaire instellingen alsmede het verstrekken van reis- en werkbeurzen op het gebied van toneel, literatuur en beeldende kunst.

Het bestuur heeft gemeend met een nadere invulling van deze statuten recht te doen aan de oprichters van de Stichting, toneelspeler Joop Admiraal en uitgever Jaap Jansen.

November 2015

PERSBERICHT

NALATENSCHAP JOOP ADMIRAAL EN JAAP JANSEN NAAR TONEELSCHUUR PRODUCTIES IN HAARLEM

Stichting Joop en Jaap, de stichting die de nalatenschap van Joop Admiraal en Jaap Jansen beheert, gaat vanaf 2016 een meerjarige samenwerking aan met Toneelschuur Producties. Met de financiële ondersteuning van € 100.000 per jaar van Toneelschuur Producties doet de stichting recht aan haar oprichters: Zowel de acteur Joop Admiraal als de uitgever Jaap Jansen hadden een sterke band met de Toneelschuur.

Joop Admiraal speelde vaak en graag in de Toneelschuur; eerst met Het Werktheater en later met producties van Toneelgroep Amsterdam. Jaap Jansen, geboren en getogen in Haarlem, publiceerde als oprichter/uitgever van Uitgeverij Van Gennep veel nieuw schrijverstalent en was vaak bij voorstellingen in de Toneelschuur aanwezig.

Na het verheugende nieuws dat de gemeente Haarlem € 90.000 per jaar extra beschikbaar stelt om het productiehuis in stand te houden, is dit opnieuw een belangrijke bijdrage voor de talentontwikkeling van toneelschrijvers, toneelspelers en regisseurs. Hiermee worden geëngageerde en kwalitatief hoogstaande producties mogelijk gemaakt. Na de grote bezuiniging die het productiehuis trof in 2013 zijn dit belangrijke bijdragen die ons helpen bij het opbouwen van een gezonde financiële basis voor Toneelschuur Producties.

In 2016 zullen de volgende vier producties met een bijdrage van stichting Joop en Jaap worden ondersteund: ‘Wachten op de Barbaren’ van J.M. Coetzee in een bewerking en regie van Michiel de Regt, ‘De Wereldverbeteraar’ van Thomas Bernhard in een regie van Erik Whien, ‘Don Carlos’ van Friedrich Schiller in een bewerking en regie van Nina Spijkers en ‘Troje Trilogie’ van Koos Terpstra in een regie van Paul Knieriem.

NALATEN AAN TONEELSCHUUR PRODUCTIES

“Het stichtingsbestuur van Joop en Jaap, gevormd door Pieter Broertjes, Hans Kesting en Geerte Wachter, ziet uit naar de samenwerking met Toneelschuur Producties en hoopt dat anderen dit voorbeeld zullen volgen. Steun voor dit productiehuis, dat al zoveel jaar zijn kwaliteit heeft bewezen met een schat aan prachtige en spannende theaterproducties, is in deze tijd hard nodig”.

Toneelschuur Producties is zeer verheugd over dit fantastische partnerschap en onderschrijft van harte de hoop van het bestuur van Stichting Joop en Jaap dat anderen dit voorbeeld zullen volgen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor schenkingen bij leven en nalatenschappen kunt u contact opnemen met Annette de Bock, fondsenwerver Toneelschuur Producties: tel: 023 – 5173900

Jaarrekening en verslag 2019

Saldo 1-1-2019: 30.120,20

Saldo 31-12-2019: 31.916,35

Uitgaven: website hosting en bankkosten

Inkomsten: rente en royalty betalingen

Het bestuur heeft één keer vergaderd

Jaarrekening en verslag 2018

Saldo 1-1-2018:126.262,97

Saldo 31-12-2018: 30.120,20

Uitgaven: 100.000 euro voor Stichting Toneelschuur Produkties, website hosting en bankkosten

Inkomsten: rente en royaltybetalingen

Het bestuur heeft één keer vergaderd.

Jaarrekening en verslag 2017

Saldo 01-01-2017: 223.688,55 euro

Saldo 31-12-2017 126.262,97

Uitgaven: 100.000 euro voor Stichting Toneelschuur Produkties

Inkomsten: rente en royalty betalingen

Het bestuur heeft één keer vergaderd.

Jaarrekening en jaarverslag 2016

Saldo 1 januari 2016 320.812,42

Saldo 31 december 2016 223.688,55

Uitgaven: 100.000 euro voor Stichting Toneelschuur Produkties

Inkomsten: rente en royalty betalingen

Het bestuur heeft één keer vergaderd

Jaarrekening en jaarverslag 2015

Saldo 1 januari 2015 316.849,56 euro

Saldo 31 december 2015 320.812,42 euro

Inkomsten uit rente en royaltybetalingen

Het bestuur heeft één keer vergaderd

Jaarrekening en jaarverslag 2014

Saldo 1 januari 2014  288.474,10 euro

Saldo 31 december 2014: 316.849,56 euro

Inkomsten kwamen uit ervenrekening, opbrengst veilingen en royalty betalingen.

Uitgaven betroffen bankkosten.

In 2014 is het beleidsplan van de Stichting aangepast. De aanscherping van de doelstelling blijft hetzelfde maar besloten is tot samenwerking met een instelling die de beoogde doelen als core business heeft. Zie voor meer informatie onderstaand persbericht.

Het bestuur heeft twee keer vergaderd

Jaarrekening  en jaarverslag 2013

Op 26 april 2013 overleed Jaap Jansen.   Zijn erfgenaam was de Stichting Joop en Jaap.

De bestuursleden van deze stichting hebben de erfenis aanvaard en de verantwoordelijkheden van het bestuur bij notaris Laura C. Klein te Amsterdam aanvaard en geregeld.

Ook heeft het bestuur de uitvaart georganiseerd op 4 mei 2013, het huis ontruimd en verkocht.

De baten zijn op een nieuw geopende zakelijke rekening van ING geplaatst, t.n.v. de Stichting. Twee bestuursleden hebben toegang tot deze rekening.

Ook is de inschrijvingbij de Kamer van koophandel geregeld. Inschrijvingsnummer RSIN: 852814070

De aangifte voor inkomstenbelasting 2013 van Jaap Jansen werd gedaan, evenals het aanvragen van de Anbi status.

Ook vond de eerste schenking van de Stichting plaats in december 2013.

De eerste bestuursvergadering vond plaats in oktober 2013.  Onderzoek vond plaats naar samenwerking van de Stichting met het Prins Bernhard Cultuurfonds, als mogelijk Fonds op Naam.

Eveneens vond onderzoek plaats naar een aanscherping van de doelstellingen. Dit onderzoek was in 2013 nog tentatief .

Rekening Stichting in 2013

Saldo 01-01-2013   0,00 euro

Saldo 31-12-2013   288.474,10 euro

Het bestuur heeft twee keer vergaderd.

Meerjarig Beleidsplan Stichting Joop en Jaap

De Stichting Joop en Jaap behelst de nalatenschap van  Joop Admiraal, toneelspeler en  Jaap Jansen, uitgever.

De Stichting is erfgenaam van beider nalatenschap geworden na het overlijden van Jaap, en is op zijn overlijdensdatum, 26 april 2013 opgericht.

Doelstelling van de Stichting is:

Het steunen van culturele en humanitaire instellingen alsmede het verstrekken van reis- en werkbeurzen op het gebied van toneel, literatuur en beeldende kunst.

Actuele beleid

In 2013 is allereerst overgegaan tot de afwikkeling van de nalatenschap. Verkoop van de woning van Jaap Jansen vond plaats, inschrijving KvK en een schenking van 9.900 euro werd gedaan aan een schrijver/beeldend kunstenaar om atelierruimte te verwerven. Ook vond het eerste gesprek in het bestuur plaats over het op te stellen beleidsplan. Met het Prins Bernhard Fonds werd een gespek gevoerd over de mogelijkheden van een Fonds op Naam.

In 2014 werd een website opgezet (www.stichtingjoopenjaap.nl) en belasting aangifte gedaan. De jaarrekening 2013 werd opgesteld. Ook werd de ANBI status aangevraagd.  Het bestuur wenste zich een focus gezien de brede doelstelling en deed onderzoek naar de wenselijkheid van de gekozen richting.

Start beleidsplan

In gesprekken van Jaap met de door hem aangewezen bestuursleden van de Stichting heeft Jaap aangegeven dat expliciet ruimte is gelaten voor de bestuursleden om de doelstellingen aan te scherpen.

Het bestuur heeft in oktober 2013 voor het eerst vergaderd. Uit de bespreking op die vergadering en op de navolgende vergadering op 26 april 2014 is het volgende beleidsplan voortgekomen.

Het bestuur heeft gemeend recht te moeten doen aan de professionele achtergrond van beide oprichters van de Stichting. De doelstellingen zijn aangescherpt door een focus op theater en literatuur te leggen.

Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om een bijdrage te leveren aan nieuw theaterrepertoire en aan de uitvoering van dat nieuwe repertoire. Met dergelijke bijdragen zouden de passies van beide oprichters recht gedaan worden.

Postadres

Nieuwe Keizersgracht 67

1018 VD Amsterdam